Tyto malované prapory je možno použít při chvále jako látky (šátky), nebo jako prapory. Po straně mají tunýlek na tyčku, která ale není připevněná.

 

This pictures can be used for worship as scarfs or as a flags. They have little tunnel for stick on it‘s side, but the stick is not permanently connected. 

Malované prapory - Painted flags

Proudy - Flows

Proudy - Flows

Malba na praporu znázorňuje proudy a vanutí Ducha Svatého, Boží lásky a pokoje.  Tento motiv je inspirován písní "Pokoj Tvůj jak řeka" od skupiny Vinesong.   Velikost je cca 95x120cm Flows Image presents flow and movement of the Holy spirit, God‘s love and peace.  This image is...

Vaše cena: 1 200,00 Kč

Růžový sad - Rose garden

Růžový sad - Rose garden

Znázorňuje spočinutí v Boží náruči, odpočinek v Jeho blízkosti, nádheru a bohatství vykoupení skrze Jeho krev, evokuje Jeho vůni. Může být ilustrací verše v epištole Efezským 3, (17-) 19 (Kralický překlad):  "... A poznati přenesmírnou lásku Kristovu, abyste tak naplněni byli ve všelikou...

Vaše cena: 1 200,00 Kč

Cesty - Ways

Cesty - Ways

Může znázorňovat naše cesty a hledání, setkávání našich cest, Boží dary jako drahokamy, které nám Pán dává při setkání s našimi bratry a sestrami Velikost je cca 95x120cm     This picture can be used for worship as scarf or as a flag. It has little tunnel for stick on it‘s side, but...

Vaše cena: 1 200,00 Kč

Lev z kmene Judova - Lion of Judah

Lev z kmene Judova - Lion of Judah

Malba na praporu znázorňuje sílu, moc a vítězství našeho Pána, Lva z Judy, podle knihy Zjevení 5,5 v Bibli. Podklad je zlatý mušelín. Nyní je vyprodán zlatý mušelín,  tak jsem použila náhradní podkladovou látku, která není tak krásná a důstojná, zato je postatně levnější. Takže za prapor...

Vaše cena: 1 600,00 Kč

Lev z Judy ( na hedvábí) - Lion of Judah (silk)

Lev z Judy ( na hedvábí) - Lion of Judah (silk)

Malba na praporu znázorňuje sílu, moc a vítězství našeho Pána, Lva z Judy, podle knihy Zjevení 5,5 v Bibli. Barvy znázorňují oheň Pánovy lásky a horlivosti. Podklad je 100% hedvábí. Velikost je cca 110x140cm.  (Při velikosti praporu cca 95x120cm je cena 1800 Kč.) Strength, power and victory...

Vaše cena: 2 000,00 Kč

Zachariášovo vidění - Zachariah‘s revelation

Zachariášovo vidění - Zachariah‘s revelation

Znázorňuje vidění proroka Zachariáše, jak je popsáno v knize proroka Zachariáše v Bibli, ve 4.kapitole. Má význam jako inspirace k různým modlitbám, např. přímluvy za autority - dle textu v Bibli.  Velikost je cca 95x120cm   Presents revelation of prophet Zachariah as it is described in...

Vaše cena: 950,00 Kč

Král srdcí - King of hearts

Král srdcí - King of hearts

Zlatá královská koruna, posázená srdci jako drahokamy znázorňuje Otcovu lásku, ujištění, že o každém z nás ví a my jsme v Něm skryti. Může znamenat i symbol přilby spásy, kterou nám z lásky Pán připravil. Může být také ilustrací verše z Izajáše 62,3 (Český studijní překlad): "A budeš skvostnou...

Vaše cena: 1 320,00 Kč

Bílá holubice - White dove

Bílá holubice - White dove

Bílá holubice, symbol čistoty, vždy znázorňovala Ducha Svatého. Tento prapor nám může připomínat, kým v našem srdci má Duch Svatý být - skutečně svatý, čistý, plachý a vznášející se... Velikost je cca 95x120cm Tento malovaný prapor má světlemodrý nebo bílý podklad.   White dove as symbol...

Vaše cena: 1 200,00 Kč

Co vzejde nad námi - God‘s glory above us

Co vzejde nad námi - God‘s glory above us

Tento prapor znázorňuje slovo z Bible, prorok Izajáš kapitola 60, verš 2: Tma přikryje zemi, soumrak národy, ale nad námi vzejde sláva Hospodinova. Velikost je cca 95x120cm God‘s glory above us   This flag is inspired by Isaiah 60,2       Size:...

Vaše cena: 1 200,00 Kč

Palmové ratolesti - Palm leaves

Palmové ratolesti - Palm leaves

Palmové ratolesti jsou symbol vítání krále.  V Janově evangeliu jsou zmíněny při vítání Ježíše, jedoucího na oslátku, při vjezdu do Jeruzaléma. Při chvále tímto praporem vítáme Krále králů a vzdáváme mu čest. V horní části praporu je zlatá barva jako symbol Jeho slávy. Velikost je cca...

Vaše cena: 1 200,00 Kč

Beránek - Lamb

Beránek - Lamb

Symbol beránka jako Pána Ježíše, který podle Iz 53,7 ( Jako beránek k zabití veden byl, a jako ovce před těmi, kdož ji střihou, oněměl, aniž otevřel úst svých.) Ve spodní části je červená jako symbol Jeho prolité krve a nahoře bílozlatá jako symbol vítězství nad smrtí a Božího království. Rozměr...

Vaše cena: 1 200,00 Kč

Jsem jen díky - I am just thanks

Jsem jen díky - I am just thanks

Prapor radosti a díků. Rozměr 95x120cm   Flag of joy and thankfulness.  Size: 95x120cm Flag of joy and thankfulness.    Size: 95x120cm  

Vaše cena: 1 200,00 Kč

Vylití duše - Soul is pouring out

Vylití duše - Soul is pouring out

Prapor symbolizuje vylití duše před Hospodinem, může též symbolizovat jakýkoli průlom v našem životě nebo v jiné oblasti. Rozměr cca 95x120cm Výtvarný návrh Kristina Vostrá     We pour out our soul before God. It can be also any breakthrough in our life or anywhere. Size:...

Vaše cena: 1 200,00 Kč

Svítání - Sun rise

Svítání - Sun rise

Prapor symbolizující svítání, tj. nový den těsně před rozbřeskem, tušení, ale už téměř jistota nového dne, nových věcí, nového požehnání, nového probuzení. Vhodné je pořídit si tyto prapory dva, ale jsou prodejné i po jednom. Rozměr cca 95x120cm   Sun rise or new day just before daylight,...

Vaše cena: 950,00 Kč

Boží jména

Boží jména

Tento malovaný hedvábný prapor je velmi majestátní. Fialová barva na něm symbolizuje Boží kralování. Na jednotlivých "plamenech" jsou vepsaná různá jména našeho Boha, česky a hebrejsky (psaná latinkou). "Plameny" vycházejí z bílého místa, na kterém je napsáno Boží jméno, kterým se sám On nazval...

Vaše cena: 2 000,00 Kč

Živá voda - Water of life

Živá voda - Water of life

Speciální dlouhý prapor malovaný na hedvábí. Je určen k radostné chvále tancem. Malba na praporu symbolizuje živou vodu, která vytéká od Božího trůnu podle knihy Zjevení 22,1. Podle knihy Ezechiel 47 kapitoly budou vytékat vody zpod chrámu na východ až do Mrtvého moře, jehož vody se uzdraví...

Vaše cena: 2 200,00 Kč

Živá voda 2

Živá voda 2

Speciální dlouhý prapor malovaný na hedvábí. Je určen k radostné chvále tancem. Malba na praporu symbolizuje živou vodu, která vytéká od Božího trůnu podle knihy Zjevení 22,1. Podle knihy Ezechiel 47 kapitoly budou vytékat vody zpod chrámu na východ až do Mrtvého moře, jehož vody se uzdraví...

Vaše cena: 2 300,00 Kč