Něco o praporech - Some knowledge about flags

Proč při chvalách nebo modlitbách zdviháme  prapory? Co vlastně prapory znamenají?

Why are we using flags during worship? What are flags actually for?

Měla jsem pocit, že je to nějaká móda, nějaký novodobý výmysl křesťanských charizmatiků. Když se ale podíváme do historie, můžeme si všimnout, že prapory, vlajky, znaky, zástavy nebo korouhve měly v Božím lidu vždy svoje uplatnění.

I myself thought that they are some kind of new idea or fun or some crazy nonsenses made up by fanatical charismatical Christians. But if we have a look into history, we can find out that flags, signs, standards and banners had always important meaning.

V Bibli se setkáváme spíše s výrazem korouhev (např. Ex 17,15). Význam měly zvláště vojenský,  kdy se jimi udávaly povely (Ž 60,6). Korouhve se též vyzdvihovaly na znamení vítězství. Ale mohly mít i význam symbolický, jako je např. v Písni písní 2,4 (...jeho prapor nade mnou je láska). Korouhev nebo prapor vždy znamenají něco zástupného, nějaký symbol nebo znak autority.

There is usually mentioned word banner or standard in Bible, for example Exodus 17,15. The meaning was generally military as commands for army (Psalm 60,6) and also as sign fir victory. They have symbolical meaning as well in Song of songs 2,4.(His banner upon me is love). Flag or banner means always something significant or represents sign of authority.

Prapory při chvalách vyjadřují vlastně to, co říkáme Bohu v písni melodií nebo slovy, ale barvou nebo obrazem, nebo pohybem toho, kdo prapor nese. Dokonce můžou vyjádřit to, co slovy vyjádřit neumíme. Prapory nám také pomáhají radovat se a jásat před Bohem, vzdávat mu chválu a čest tak, aby to bylo nejen slyšet, ale i vidět.

Person who worship God with flags, uses colours, images, or movement instead of words and melody as we usually do in songs. Flags help us to express even that what we cannot express by words. Flags will help us to share joy and praise and rejoice before the Lord, so we can not only hear praise, but see it as well.

Na závěr slova Anny M.: "Chvála s praporem je moje modlitba beze slov."

On the end by Anna M.: "Praise with flag is praise without words."

 

Řeč nejzákladnějších barev na praporech je asi tato:  

The colour language of flags:

 

červená - Kristova krev                                                            

oranžová - láska, horlivost                                                                            

bílá - čistota                                                                             

žlutá - radost                                                                     

zlatá - Boží kralování a majestát                                                 

stříbrná - vítězství,  Boží nádhera, Boží Slovo                              

modrá - nebe, Boží přítomnost, Duch Svatý                                 

zelená - nový život                                                                   

Každá barva může mít pro kazdého další, specifický význam.    

 

Red- Christ's blood

Orange- love, passion

White- purity

Yellow- joy

Golden- God's kingdom, majesty

Silver- victory, God's beauty, God's word

Blue- heaven, God's presence, Holy spirit

Green- new life

(Each colour can have also individual personal meaning)

 

 

A co dětské papory?

What about kid's flags?

Jedno odrostlé dítě vyjádřilo svůj názor na dětské prapory takto: "Když jsem byl malý, velký prapor jsem si pořád přišlapoval. Takže malé prapory jsou super. I když tomu děti ještě úplně nerozumí, Bůh si je takhle připravuje ke chvále. Děti se ještě před ostatními nestydí, chválí bezprostředně, a tak nám vlastně dávají příklad."

One teenager said: "When I was little, I was use to step every time on the end of the big flag, so small flags are great.

Even if children don't fully understand, God is preparing them from young age for worship. Children are not ashamed or shy, they worship confidently, honestly, naturally, so they actually give good example to adults.